Lints

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN PATISSERIE LINTS

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij en betalingen aan Patisserie Lints die het gevolg zijn van uw bezoek aan de Webshop.


1) Uw relatie met Patisserie Lints

1.1) De bestellingen en betalingen via de Webshop noemen we verder de Services. Deze Services zijn onderhevig een de algemene verkoopsvoorwaarden en vormen een juridische overeenkomst tussen u en Patisserie Lints , Vleminckveld 68 te 2000 Antwerpen.

1.2) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Patisserie lints, zijn op uw overeenkomst met PatisserieLints altijd ten minste de bepalingen en verkoopsvoorwaarden uit dit document van toepassing.

1.3) Deze algemene verkoopsvoorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Patisserie Lints met betrekking tot uw bestellingen en betalingen. Lees deze algemene verkoopsvoorwaarden daarom aandachtig door. Deze juridische overeenkomst wordt hierna aangeduid als de ‘Voorwaarden’.


2) De voorwaarden accepteren

2.1) U kunt de Services pas gebruiken nadat u hebt ingestemd met de Voorwaarden. Als u de Voorwaarden accepteert, mag u gebruik maken van de Services.

2.2) U kunt de voorwaarden accepteren door :

(A) Te klikken om de voorwaarden te accepteren, indien deze optie door Patisserie Lints beschikbaar is gesteld in de gebruikersinterface van een Service of

(B) De Services daadwerkelijk te gebruiken. In dat geval geeft u aan dat u begrijpt en accepteert dat vanaf dat moment uw gebruik van de Services door Patisserie Lints wordt beschouwd als acceptatie van de Voorwaarden.


3) Aanbiedingen en prijs

3.1) Aanbiedingen door en prijzen van Patisserie Lints zijn vrijblijvend. Patisserie Lints accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

3.2) Alle foto’s op de Webshop zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel uw keuze te vergemakkelijken. De effectief geleverde producten kunnen dus mogelijks visueel afwijken.

3.3) Patisserie Lints behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften door te rekenen.

3.4) Alle geldende prijzen zijn steeds netto prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele betaalkosten.


4) Bestellingen

4.1) Door het plaatsen van een bestelling is de overeenkomst een feit.

4.2) Patisserie Lints behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

4.3) Patisserie lints kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien de bestelling kan niet doorgaan wegens overmacht.

4.4) Patisserie Lints kan u te allen tijde telefonisch contacteren met de vraag uw bestelling telefonisch te bevestigen of aan te passen.

4.5) De bestelde goederen worden steeds betaald via de Webshop. Niet betaalde bestellingen worden niet afgeleverd in de Patisserie Lints.


5) Afhalingen

5.1) Patisserie Lints levert de via de Webshop bestelde goederen enkel af in haar verkooppunt (zie 1.1) waar ze door u zullen worden afgehaald op de voorziene dag tijdens onze openingsuren en rond het beloofde tijdstip van afhaling.

5.2) Goederen die Patisserie Lints hebben verlaten, worden onder geen enkele voorwaarde omgeruild of teruggenomen.

5.3) De bestelde goederen kunnen afgehaald worden achteraan in de winkel bij de bestellingen.


6) Betalingen

6.1) Het risico van de goederen gaat over van Patisserie Lints naar u zodra de aflevering gebeurd is. De eigendom zelf gaat evenwel pas over naar u na ontvangst van de betaling.


7) Verzakingsrecht

In toepassing van Art. 80 §4 2° wet op de handelspraktijken, beschikt u niet over het recht om van uw aankoop af te zien.


8) Aansprakelijkheid

8.1) Patisserie lints is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Patisserie Lints is toe te rekenen dan wel ontstaan door omstandigheden die niet voor risico van Patisserie Lints komen.

8.2) Patisserie Lints draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover ze onder de verantwoordelijkheid van derden zijn uitgegeven.

8.3) Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Patisserie Lints eveneens geen verantwoordelijkheid.

8.4) Patisserie Lints is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel.

8.5) Aansprakelijkheid voor schade waartegen u reeds bent verzekerd wordt te allen tijde door Patisserie Lints uitgesloten.


9) Wijzigingen van de voorwaarden

9.1) Patisserie Lints kan de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Als er wijzigingen worden doorgevoerd, zal Patisserie Lints via de Webshop een nieuwe versie van de Voorwaarden beschikbaar stellen.

9.2) U begrijpt en stemt ermee in dat, indien u de Services gebruikt na de datum waarop de Voorwaarden zijn gewijzigd als aanvaarding van de aangepaste Voorwaarden.

9.3) U begrijpt en stemt ermee in dat Patisserie Lints eventueel uw goedkeuring ter aanvaarding van de Voorwaarden expliciet opnieuw kan vragen via de Webshop. In dit geval kunnen de Services voor u ontoegankelijk blijven zolang u uw goedkeuring niet heeft uitgegeven.


10) Algemene juridisch voorwaarden

10.1) U stemt ermee in dat, indien Patisserie Lints geen wettelijke rechten of rechtsmiddelen uitoefent of afdwingt die zijn opgenomen in de Voorwaarden ( of die Patisserie Lints volgens de wet tot zijn beschikking heeft), dit niet als officiële afstandsverklaring van de rechten van Patisserie Lints kan worden beschouwd, en dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds ter beschikking van Patisserie Lints staan.

10.2) Indien een bevoegde rechter oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden nietig is, wordt die bepaling uit de Voorwaarden verwijderd zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtsgeldigheid van de overige Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven onverminderd van kracht en afdwingbaar.

10.3) Op de algemene verkoopsvoorwaarden en uw relatie met Patisserie Lints krachtens de Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing, waarbij geen gehoor wordt gegeven aan de bepalingen aangaande conflicterende wetten. U en Patisserie Lints gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken in België voor het oplossen van enige juridisch kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden.